ER DU NY I AFDELING 23?
__________________________________

 
Vi ønsker dig hjerteligt velkommen i Afdeling 23. Her har vi samlet nogle praktiske informationer som vi tror kan være nyttige.

Afdelingskontoret 
Her kan du få svar på de spørgsmål du som ny i Afd. 23 måtte have. Du er altid velkommen til at komme ned og få en snak med bestyrelsen. Kontoret ligger i Hjortøgade 5 st. th.  Afdelingsbestyrelsen træffes hver anden mandag (i lige uger)  mellem 18.00 og 19.00. Du kan altid sende en mail til os på afd23@aab.dk


Hjemmeside
På vores hjemmeside kan du også få svar på spørgsmål. Den hedder
www.aab23.aab.dk.  

Nøgler
Du har fået udleveret fire ens nøgler, der passer til din lejlighed og din postkasse. Ekstra kopier af nøglerne kan bestilles på Afdelingskontoret.
Samtidigt får du fire nøglebrikker til gadedøren, køkkentrappedøren, loft og kælder, samt storskraldshuset i Langesund. Nøglebrikken passer også til opgangene med vaskekælder og når du skal bruge fællesvaskerierne.


Vaskekældrene
Hver karre har en vaskekælder. Du skal bruge din nøglebrik for at få adgang til vaskekælderen, vaske, betale og reservere. For at kunne vaske, skal du bestille en tid, enten nede i vaskekælderen eller via Internettet. Bookinghjemmesidens adresse finder du på
www.aab23.aab.dk/Vaskeri. Vaskekældrene ligger i kælderen under Stakkesund 5 (karre C), Langesund 5 (karre D), Langesund 9 (karre E), Langesund 6 (karre F). Betaling opkræves sammen med boligafgiften. Bemærk vaskerireglementet. Rygning er forbudt i vaskerierne.

Ejendomsfunktionærer 
Ejendomsfunktionærerne træffes på Afdelingskontoret mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem 07.30 og 08.00. Kontorets telefon er 6139 44 16, og vores e-mail hedder
afd23@aab.dk.

Forsikring
AAB har en bygningsforsikring, som dækker skader på selve ejendommen. Enhver skade som f.eks. brand-, storm-, vandskader og indbrud på ejendommen er dækket af denne forsikring. Det er beboerens eget ansvar at tegne en indboforsikring, herunder en glas- og kummeforsikring, og forsikringen skal også dække ved brand og vandskader på indbo, hvor rør- eller radiatorsprængninger forekommer.


Boligafgift
Boligafgiften indbetales nemmest via PBS, hvor den betales hver måned automatisk fra bankkontoen.


Husorden
Vi vil opfordre dig til at læse vores husorden
www.aab23.aab.dk/Husorden. Vi bor rigtig mange mennesker sammen på et ikke særlig stort areal, nærmest som i et lille samfund. Vi skal kunne fungere sammen, og derfor er det nødvendigt med nogle regler og retningslinjer. Husordenen kan også fås på Afdelingskontoret.  Som beboer i AAB er man forpligtet til at overholde den gældende husorden, hvorfra følgende punkter fremhæves:
 • Benyttelse af fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter og radio skal ske med fornødent hensyn til naboerne. I de sene aftentimer bør der vises særligt hensyn til naboer ved at dæmpe ned, så de, der ønsker nattero, ikke forstyrres.
 • Cykel – og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier og gårdarealer samt haveanlæg. Undtaget herfra er småbørns legecykler.
 • Cykler, knallerter og barnevogne hensættes i de dertil indrettede rum og stativer. Det er ifølge brandvæsenet ikke tilladt at opbevare knallerter, motorcykler og lignende i kældre.  Det er ikke tilladt, at stille de nævnte genstande i trapperum, da disse er redningsveje i tilfælde af brand. Cykel – og barnevognsrum skal være aflåste og må ikke tjene som magasin for kassable genstande.
 • Fodring af fugle og katte må ikke finde sted på afdelingens arealer blandt andet for at undgå at tiltrække rotter og andre skadedyr. Skadedyr på afdelingens område skal straks meddeles til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionærerne.
 • Med mindre andet er vedtaget på medlemsmødet i afdelingen, er det ikke tilladt at holde husdyr, hund eller kat. 

Affald
Det er ikke tilladt at hensætte nogen former for affald i opgange, kældergange eller loftgange.

 • Aviser og ugeblade, pap, flasker, glas, hård plast, metal og elektronik anbringes i de respektive genbrugscontainere. Pizzabakker skal i affaldscontainer.
 • Batterier skal i de små batteribokse, som er opsat i gårdene.
 • Stort affald (møbler, gamle madrasser, computerskærme o.lign.) og farligt affald (maling, kemikalier m.m.), skal til storskrald. 
Husk
 • Madaffald skal i affaldscontaineren af hensyn til skadedyr (f.eks. rotter, duer).
 • Stil din grillbakke ved siden af affaldscontaineren efter brug.
 • Undlad at grille hvis vinden blæser i en uheldig retning (dvs. står lige ind på andre beboere og ejendommen). 
 • Det er ikke tilladt at cykle på Afdelingens arealer – herunder gårdene.
 • Hyg jer - men undlad at være højrøstet. Det runger meget i vores gårde.
 • Smid ikke dine cigaretskodder i gårdene - de er ikke askebægere, og småbørn kan blive forgiftet.
 • Ryd op efter børnenes leg på fællesarealer, så andre ikke risikerer at falde over det når det er mørkt.
 • Det er ikke ejendomsfunktionærernes arbejde at rydde op efter dig. 
 • Som udgangspunkt er, at det altid er dit ansvar at passe lejligheden forsvarligt, så den til enhver tid fremstår velholdt.  Der vil selvfølgeligt altid være noget slitage. Lejeloven forklarer mislighold: når det lejede er ødelagt som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.
 • Der er fire karreer med hver deres bogstav.
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk